FlowStop Easy

.

BESTÅR AV:

Aktuatorventil 

Hovedsentral m/ledning og stikkontakt 

To sensorkabler

Trådløs sensor

Batteri

 

MONTERING:

Montér ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)

Montér hovedsentral

Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral,ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.

Ved montering av to ventiler ‘’dobbel’’ tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.

Sett inn stikkontakt fra hovedsentral.

 

TILKOBLING AV SENSOR:

1.Før tilkobling av sensor skal lys på hovedsentral være grønt 

   Ved rødt lys på hovedsentral  - Trykk på SET/ON knapp til det lyser 

   grønt.

2.Når det lyser grønt på hovedsentral - Hold inn SET/ON knapp,slipp    

    knappen når det lyser rødt i venstre lampe.

    Trykk så inn SET knapp en gang på sensoren i løpet av 10sek.

    Det vil varsles med to signaler som tilsier at sensoren er tilkoblet.

    Max tilkobling av sensorer på Easy V2 er 5 stk.

 

UTKOBLING AV SENSOR:

1.Ved å trykke inn OFF/DEL knappen på hovedsentral vil det komme 

   signal.Hold OFF/DEL knappen inne til signalet stopper ( 5-10 sek)

   Alle sensorer blir slettet.

                              

VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK
VED FØLGENDE FEIL:

 

VED LEKKASJE:

1.Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår 

   lekkasje.De samme signaler sendes fra sensoren.

   Vanntilførselen stenges automatisk.

   Den sensor som gir signal må kontrolleres og event.lekkasje må 

   utbedres før anlegget resettes.

 

FEILMONTERING AV SENSORKABEL:

2.Ved feilmontering av sensorkabel - eks.kabelen er i kontakt med 

    metal,at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i

    kontakt med hverandre vil de samme signaler komme.

    Vanntilførselen  blir automatisk stengt.

 

MISTET KONTAKT TIL SENSOR:

1.Hvis hovedsentral har mistet signalene fra sensor i 24 timer vil

   høyre lampe på hovedsentral blinke rødt og venstre lampe lyse 

   rødt,i tillegg varsles det med signal.

2.Sensorene må kontrolleres til feilen er funnet

    Vanntilførsel blir automatisk stengt

 

LAVT BATTERINIVÅ:

1.Ved lavt batterinivå i sensor vil det bli gitt signal til hovedsentral 

   sensoren gir også signaler i intervaller inntil batteriet er tomt.

2.NB! Varslingen viser ikke hvilken sensor som har lavt batterinivå 

3.Vanntilførselen stenges automatisk.

4.Det anbefales og bytte batteri en gang hvert år.

 

RESET AV SYSTEMET:

1.Har det vært lekkasje må årsaken være utbedret av autorisert 

    fagmann.

2.Trykk SET knapp på sensor en gang, Sensor kvitterer med to pip, feilmelding er da slettet.

3.Trykk ON/SET knapp på  hovedsentralen.

4.Ventilen åpnes og signalene blir borte.