.FlowStop Easy

Består av:

1 Aktuatorventil 
1 Hovedsentral m/ledning og stikkontakt 
2 sensorkabler
1 Trådløs sensor
1 Batteri

MONTERING:

Montér ventilen på vannledningen (NB! ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak)
Montér hovedsentral
Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral,ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.
Ved montering av to ventiler ‘’dobbel’’ tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2.
Sett inn stikkontakt fra hovedsentral.

TILKOBLING AV SENSOR:

Før tilkobling av sensor skal lys på hovedsentral være grønt.
Ved rødt lys på hovedsentral  - Trykk på SET/ON knapp til det lyser grønt.

Når det lyser grønt på hovedsentral - Hold inn ON/SET knapp, slipp knappen når det lyser rødt i venstre lampe.
Trykk så inn SET knapp en gang på sensoren i løpet av 10sek.
Det vil varsles med to signaler som tilsier at sensoren er tilkoblet.
Gjenta for å koble til neste sensor.
Max tilkobling av sensorer på Easy er 5 stk. inkludert evetuell dørbryter

UTKOBLING AV SENSOR:

Ved å trykke inn OFF/DEL knappen på hovedsentral vil det komme  signal.
Hold OFF/DEL knappen inne til signalet stopper ( 5-10 sek)
Alle sensorer blir slettet.

VANNTILFØRSELEN STENGES AUTOMATISK
VED FØLGENDE FEIL:

VED LEKKASJE:
Rødt lys på hovedsentral vises og signaler vil høres når det oppstår lekkasje.De samme signaler sendes fra sensoren.
Vanntilførselen stenges automatisk.
Den sensor som gir signal må kontrolleres og eventuell lekkasje må utbedres før anlegget resettes.

FEILMONTERING AV SENSORKABEL:
Ved feilmontering av sensorkabel - eks.kabelen er i kontakt med metall, at sensorkabelen ligger slik til at de uisolerte punkter er i kontakt med hverandre vil de samme signaler komme.
Vanntilførselen  blir automatisk stengt.

MISTET KONTAKT TIL SENSOR:

Hvis hovedsentral har mistet signalene fra sensor i 24 timer vil høyre lampe på hovedsentral blinke rødt og venstre lampe lyse rødt,i tillegg varsles det med signal.
Sensorene må kontrolleres til feilen er utbedret.
Vanntilførsel blir automatisk stengt

LAVT BATTERINIVÅ:

Ved lavt batterinivå i sensor vil det bli gitt signal til hovedsentral, sensoren gir også signaler i intervaller inntil batteriet er tomt.
NB! Varslingen viser ikke hvilken sensor som har lavt batterinivå.
Vanntilførselen stenges automatisk.
Det anbefales og bytte batteri en gang hvert år.

RESET AV SYSTEMET:

Har det vært lekkasje må årsaken være utbedret av autorisert fagmann.
Trykk SET knapp på sensor en gang, Sensor kvitterer med to pip, feilmelding er da slettet.
Trykk ON/SET knapp på  hovedsentralen.
Ventilen åpnes og signalene blir borte.