Etiske retningslinjer - Code Of Conduct

Watercontrol jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold. Watercontrol har utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Ulovlige eller uønskede handlinger og adferd av bedriften eller enkeltpersoner assosiert med bedriften kan undergrave hele bedriftens omdømme og integritet og vil ikke bli tolerert.

Det er de ansattes og ledernes felles ansvar å sikre samsvar med Code of Conduct. Ansatte bes om å rapportere enhver avvikende hendelse til ledelsen.

Hensikt

Watercontrol vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.

Samsvar med lovverket

Vi skal til enhver tid og i enhver sammenheng operere innenfor gjelder lover og regler.

Menneskerettigheter

Vi støtter og har respekt for grunnleggende menneskerettigheter. 

Ansatte

Vi bruker ikke tvungen arbeidskraft og vi ansetter ikke personer som er under 15 år.

Vi bestreber oss på å ha et godt arbeidsmiljø mht. helse, miljø og sikkerhet.

Som ansatt hos oss har alle de samme muligheter. Diskriminering mht. ansettelser, avlønning, opplæring, forfremmelser, oppsigelser eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kjønn, seksuell legning eller andre karakteristika blir ikke tolerert.

Vi tolererer heller ikke vold, trussel, mobbing eller trakassering, enten verbalt, fysisk eller skriftlig, uansett om det er seksuelt eller ikke-seksuelt, på arbeidsplassen.

Forretningsetikk

Vi insisterer på ærlighet, integritet og rettferdighet og forplikter oss til å opprettholde og fremme de høyeste etiske standarder i alle aspekter av vår virksomhet. Handlinger eller adferd som kan skade omdømmet vårt skal unngås.

Vi skal overholde all relevant konkurranselovgivning. Det er på bakgrunn av dette ikke akseptabelt å utnytte en dominerende markedsposisjon eller inngå avtaler med andre selskaper for å avtale priser, dele markeder eller gi fiktive tilbud.

Å be om, akseptere, tilby eller gi bestikkelser i noen form blir ikke tolerert.

Interessekonflikter

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta bedriftens interesser til enhver tid. Private eller andre eksterne aktiviteter og finansielle interesser må ivaretas på en slik måte at de ikke er i konflikt med eller synes å være i konflikt med bedriftens interesser.

Bedriftens ressurser

Alle ansatte, ledere og styremedlemmer er forpliktet til å ivareta bedriftens samlede ressurser og sikre en effektiv utnyttelse av disse. Bedriftens ressurser kan kun brukes til formål som er både lovlig og gunstige for bedriftens samlede virksomhet. Tyveri, mishold eller å kaste bort bedriftens ressurser blir ikke tolerert.

Miljø

Vi skal forsikre oss om at mottageren er informert om hvordan avfallet, direkte eller indirekte, kan påvirke miljøet.

Tvungen arbeidskraft og barnearbeid

Vi skal alltid forsikre oss om at:

  • Arbeidstiden og arbeidsforholdene er iht. all relevant lovgivning. De ansatte blir behandlet med respekt og ikke er utsatt for mobbing, trakassering eller utsettes for fysisk avstraffelse eller tvang.
  • De ansatte ikke er barn under 15 år og at mottageren ikke gjør forretninger med selskaper eller personer som ikke retter seg etter ILOs retningslinjer for barnearbeid.

Leverandører og samarbeidspartnere

Vi forventer leverandører og samarbeidspartner til å leve opp til de betingelser og prinsipper som er trukket opp i dette dokumentet.

Bærekraft / Miljø

Hva gjør Watercontrol for å ta vare på miljø. Les HER

lagt til handlevogn